Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Egyéb hasznos oldalak képes leírás - Bíróság, törvényszék.tlap.hu
részletek »

Egyéb hasznos oldalak - Bíróság, törvényszék.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: birosag.tlap.hu » Egyéb hasznos oldalak
Keresés
Találatok száma - 11 db
Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése. A hatóság azoknak az ügyfeleknek az ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény védett tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést. Védett tulajdonságok a következők: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi identitás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege ill. határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet. Ha Ön úgy érzi, hogy védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, hasonló helyzetben lévő személy, akkor keresse fel a hatóságot. Az EBH akkor tud eljárást indítani, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) a nemzeti adatvagyon részét képező közhiteles nyilvántartások adatkezelőjeként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szervezete. Feladatait két nagy területre lehet bontani: igazgatási szervként hatósági feladatokat lát el, és szolgáltató központként támogatást nyújt más szervezetek munkájához.

Magyar Bírói Egyesület

Magyar Bírói Egyesület

Az Egyesület célja a bírói függetlenség védelme, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével a jogállamiság teljesebbé tétele, a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetése, erősítése, a bírák élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása, a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működésének támogatása, fejlesztése.

Magyar Büntetőjogi Társaság

Magyar Büntetőjogi Társaság

A Magyar Büntetőjog Társaság (MBT) - amelynek megalapítását a bűnügyi tudományok oktatóinak 2006. évi találkozója (BOT) Debrecenben, dr. Bánáti János (a Magyar Ügyvédi Kamra elnöke), dr. Blaskó Béla (a DE ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének vezetője), valamint dr. Molnár Gábor (a Legfelsőbb Bíróság bírája) kezdeményezésére határozta el - elsősorban azokat a jogász kollégákat várja, akik a tételes büntetőjogoknak alkalmazói. Eszerint azokat, akik az anyagi büntetőjogot, a büntető eljárásjogot és/illetőleg a büntetés végrehajtási jogot művelik. Funkciójuk szerint ők a bírósági tárgyalások szereplői, a bírák, az ügyészek és az ügyvédek. Az ebben az értelemben felfogott igazságszolgáltatást megelőzi a bűnüldözés, a nyomozás. Ebben a körben is jogász kollégák, rendőrtisztek, nyomozó ügyészek, stb fejtik ki tevékenységüket. A tárgyalási szakaszt követően a büntetés végrehajtás feladatkörében ugyancsak megjelenik a büntetőjogász szerepe.

Magyar Igazságügyi Akadémia

Magyar Igazságügyi Akadémia

A magyar igazságszolgáltatás története egyidős a magyar állam történetével, a bíráknak azonban ez ideig sohasem volt a hivatás gyakorlati feladataira felkészítő továbbképző intézménye. Az Akadémia a magyar jogtörténet egyedülálló vállalkozásaként az európai mintákra és a hazai jogrendszerbeli sajátosságokra építve a magyar igazságszolgáltatás tagjai számára kíván magas színvonalú, hatékony képzést biztosítani. Elsődleges célunk, hogy az intézményes keretek adta lehetőségek kihasználásával korszerű, európai színvonalú, a modern élet követelményeinek megfelelő képzési és tudományos központként támogassuk a bíróságok munkáját. Bízunk benne, hogy a Magyar Bíróképző Akadémia a harmadik hatalmi ág szimbólumaként a magyar igazságszolgáltatás további erősödését szolgálja.

Magyar Jogász Egylet

Magyar Jogász Egylet

A Magyar Jogász Egylet célja a jogászság általános társadalmi érdekeinek érvényre juttatása, a magyar jogélet fejlesztése, a jogtudomány művelése, a jogélet különböző területein működő jogászok szakmai-tudományos együttműködésének előmozdítása.

Magyar Kriminológiai Társaság

Magyar Kriminológiai Társaság

Az 1983-ban alakult Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széleskörű megismertetése és a különböző országok szakemberei közötti együttműködés erősítése. A Társaság jelenleg mintegy ötszáz tagja között ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen vannak, mint a bűnügyi tudományok legnevesebb hazai elméleti képviselői. Az elmúlt két évtizedben a Társaság folyamatosan bővülő tagsággal és az érintett szakmák mind szélesebb körű bevonásával törekedett arra, hogy a bűnözés és a bűnözéskontroll aktuális kérdéseinek sokoldalú megismerésére és értékelésére termékeny fórumot biztosítson.

Magyar Ügyvédi Kamara

Magyar Ügyvédi Kamara

Az ügyvédi hivatás az alkotmányos jogbiztonság érdekében elismert független szellemi szabadfoglalkozás, amely a szervezett közhatalommal szemben a jogvédő, jogi képviseleti tevékenység ellátásával jogvédelmet, ellensúlyt biztosít. Az ügyvédi hivatás képviselőinek, az általuk ellátott alkotmányos feladatoknak nyújt intézményes tekintélyt és védelmet az ügyvédség köztestülete. Ugyanakkor az ügyvédség közvetett értelemben az igazságszolgáltatás alkotmányos intézménye, amely e minőségében alkotmányos védelemben részesül. E honlap célja, hogy megismertessük az ügyvédi hivatás alapkérdéseit, az ügyvédség, illetve az ügyvédség függetlenségét biztosító szervezet - az ügyvédi kamarák - tevékenységét, illetve olyan információkat tegyünk közzé, amelyekkel megkönnyíthetjük kollégáink munkáját, és a jogkeresők véleményformálását az ügyvédi tevékenységről. A honlap szerkesztői nevében is kívánok minden kedves látogatónknak hasznos, ismeretszerző böngészést honlapunkon.

Ombudsman

Ombudsman

Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében - kizárólag neki felelős megbízottként - választja meg az alapvető jogok biztosát. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt) 18. §-a alapján az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság, tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket - ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát - már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Hirdetés
Országos Kriminológiai Intézet

Országos Kriminológiai Intézet

Az 1960-ban alapított Országos Kriminológiai Intézet Magyarország Ügyészségének tudományos, kutató és képzési helye. Feladatunk a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-tudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése, továbbá a kutatási eredmények hasznosításának elősegítése. Munkánk során arra törekszünk, hogy kutatásaink valósághű ismereteket nyújtsanak a döntéshozók és a gyakorlat számára, az igazságszolgáltatás segítése és a bűnözés mérséklése érdekében. Honlapunkon az Intézetről, kutatóinkról, kutatásainkról, kiadványainkról, eredményeinkről és az aktuális eseményekről, programokról, valamint könyvtárunkról egyaránt talál tájékoztatást.

Ügyészség

Ügyészség

Az ügyészi szervezet már az ezredfordulón számot vetett eddigi eredményeivel, és felmérte az előtte álló új korszak kihívásait. Annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás rendszerében betöltött szerepéből adódó feladatait továbbra is kiemelkedő színvonalon láthassa el, az ügyészség a megújulás mellett döntött. A 2000-es évek elején az ügyészségi reform a szervezet korszerűsítését, annak rugalmasabbá, hatékonyabbá tételét jelentette, s egyúttal szemléletváltást is kívánt; különösen arra is figyelemmel, hogy Magyarország 2004. május 1-től az Európai Unió tagjává vált. A megvalósult reformok következtében az ügyészi szervezet uniós ügyészségként is képes ellátni feladatait. Magyarország Alaptörvénye szerint a legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.

Tuti menü