Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Jogi egyetemek képes leírás - Bíróság, törvényszék.tlap.hu
részletek »

Jogi egyetemek - Bíróság, törvényszék.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: birosag.tlap.hu » Jogi egyetemek
Keresés
Találatok száma - 9 db
Debreceni Egyetem

Debreceni Egyetem

A jogi oktatás Debrecenben több mint két és fél évszázados (1742) múltra tekint vissza. Az első világháborúig a Református Kollégium keretében, annak jogakadémiáján folyt az oktatás. Az intézmény egykori hallgatója volt Kölcsey Ferenc, Tisza István, Ady Endre. A dualizmus időszakának végén az 1912. évi XXXVI. törvénycikk rendelkezett a - később Tisza Istvánról elnevezett - Debreceni Magyar Királyi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának felállításáról. Karunk - Budapest és Kolozsvár jogi karait követően - az országban harmadik egyetemi szintű jogászképző intézményként 1914-ben - jórészt a korábbi jogakadémia professzoraiból felálló oktatói karral - kezdte meg működését. A kar kiváló tanárok, több országosan, sőt nemzetközileg is méltán elismert jogtudós (Bacsó Jenő, Bernolák Nándor, Flachbarth Ernő, Juhász Nagy Sándor, Marton Géza, Nizsalovszky Endre, Szentpéteri Kun Béla, Szontagh Vilmos, Sztehlo Zoltán, Teghze Gyula, Tóth Lajos) által fémjelzett oktatói tevékenységét az 1948/49-es tanév végéig folyamatosan látta el. A jól működő és népszerű kar a korabeli jogászellenes egyetem-politika áldozatául esett. Négy és fél évtizedes kényszerű szüneteltetést követően 1996-ban indult meg újra a jogászképzés Debrecenben, melyre az egyetem, a város és a szűkebb régió már régóta vágyott.

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

A Kar felelős vezetője a dékán. A dékánt a kar egyetemi tanárai vagy egyetemi docensei közül a Kar tanácsa négy évre választja. A dé­kán feladata különösen a Kar képviselete, a kari szervezeti egységek, a kari ok­tatási tevékenység és a Karon szervezett továbbképzés irányítása, felügyelete. Kari ügyekben a kiadmányozási, és a Kar rendelkezésére álló pénzügyi keretek tekintetében az utalványozási jogkört a dékán gyakorolja. Emellett feladata a kari humánpolitikai munka irányítása, a dékánhelyettesek, tanszékvezetők és más szervezeti egységek vezetőinek megbízása, a Kari Tanács üléseinek előkészítése, az ott hozott határozatok végrehajtása, a kari hivatalok irányítása, a rektor által átruházott hatáskörök gyakorlása. A Karon három - tanulmányi és oktatási, nemzetközi, illetőleg tudomá­nyos - dékánhelyettes segíti a dékán munkáját.

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem

A jogászképzésben fokozottabb figyelmet kell fordítani a közszektor igazgatásához szükséges ismeretek, valamint a versenyszféra jogintézményeinek oktatására. Ez a tendencia irányította rá a figyelmet egy alapvetően új típusú és szemléletű jogászképzés életre hívására. A Károli Gáspár Református Egyetem az univerzalitás szellemében, a már működő budapesti karai mellett az 1998/99. tanévtől kezdődően kiegészítette szervezetét és oktatási tematikáját, ezért megindította a nappali tagozatos jogi oktatást.

Miskolci Egyetem

Miskolci Egyetem

A Kar fejlődését mutatja a nemzetközi kapcsolataink bővülése is. A szomszédos országokon túlmenően számos más ország neves egyetemeivel tartunk szakmai kapcsolatot. Oktatóink, hallgatóink rendszeresen vesznek részt külföldi részképzésen, az Erasmus programban, perbeszédversenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon. Sokan szereznek második diplomát külföldi intézményekben. Különösen kiemelkedő a Kar nemzetközi együttműködése Németországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Angliával, de voltak professzoraink vendégtanárok az Amerikai Egyesült Államokban és távol-keleti országokban. A kapcsolatnak köszönhetően külföldi professzorok is tartanak idegen nyelvű képzéseket, előadásokat hallgatóinknak.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Minden modern állam összetett és kiterjedt jelenség. Működése során át- meg átszövi az emberi élet legkülönfélébb viszonyait, szolgáltatásai (a közszolgáltatások) nélkül civilizált, modern emberi élet aligha képzelhető el. E szolgáltatásokat meg kell szervezni, finanszírozni kell, és szükség van azok munkájára is, akik közvetlenül nyújtják e szolgáltatásokat. Hazánkban is sok százezren dolgoznak a köz szolgálatában. Mi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői és alkalmazottai is, hiszen egy állami egyetemdolgozóiként közszolgáltatást nyújtunk.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Egyetemi kar, mert a tanárok (universitas magistrorum) és hallgatók (universitas scholarium) szétszakíthatatlan közösségére épülő felsőoktatási intézményként törekszik az elérhető legmagasabb szintű tudás megszerzésére és átadására. Kiemelt kutatóegyetemi kar, mert nem elégszik meg a már megszerzett ismeretekkel, hanem fáradhatatlanul törekszik a valóság igaz összefüggéseinek feltárására. Jogi és államtudományi kar, mert oktatói és kutatói tevékenységét a szépség és jóság művészete, valamint a közjó szolgálatában végzi. Katolikus kar, mert - amint ezt mindenkori vezetői hitték és megvalósítására törekedtek - meggyőződése, hogy az Igazság létezik és megismerhető, minthogy van hozzá vezető Út, és mert ragaszkodik minden ember egyenlő, sérthetetlen és elidegeníthetetlen méltóságának elismeréséhez, az Élet feltétel nélküli tiszteletéhez.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

A Kar oktatási, kutatási és igazgatási infrastruktúrája - változatlanul - kiemelkedően jónak minősíthető. A Kar szervezeti egységei jelenleg három épületben helyezkednek el; mindegyik épület felszereltsége (bútorzata, irodai felszereltsége stb.) teljes. Az Európa Központ, az Európai Dokumentációs Központ és a kari könyvtár a 2010-ben átadott Tudásközpontban működik. A kar több mint 3600 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést, a jogi valamint igazgatási képzési területen, valamennyi képzési szinten: felsőoktatási szakképzésben (jogi asszisztens), BA alapszakon (igazságügyi igazgatási), osztatlan (egységes) képzésben (jogász), MA mesterszakon (közigazgatási) és szakirányú továbbképzésekben. A képzések nappali és levelező munkarendben folynak, államilag támogatott és költségtérítéses formában. Népszerűek a szakokleveles és szakjogász képzéseink (pl. csődjogi, munkajogi, borjogi, infokommuninkációs). A jól működő Doktori Iskola közel száz végzett diplomás számára tudományos, PhD fokozat megszerzésére irányuló felkészítést és felkészülést biztosít.

Széchenyi István Egyetem

Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása a több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés régóta várt, méltó kiteljesedését jelentette, hiszen tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri jogászképzés célkitűzéseivel. Mária Terézia 1776-ban emelte a Királyi Jogakadémia rangjára az ekkor már hat évtizede működő Királyi Jogakadémiát. Az 1892-ig működő intézmény a magyar tudomány és közélet olyan kiemelkedő alakjait is hallgatói között tudhatta, mint például Deák Ferenc, a haza bölcse, gróf Batthyány Lajos, Reguly Antal és Mikszáth Kálmán.

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

2000. január elsején a felsőoktatási integráció keretében a Szegeden működő, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, a Zenekonzervatórium, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (az Általános Orvostudományi, a Gyógyszerésztudományi és az Egészségügyi Főiskolai Karral), a három hagyományos fakultás mellett a jogi karból kivált Gazdaságtudományi Kart is magába foglaló József Attila Tudományegyetem, továbbá a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola létrehozta az egységes Szegedi Tudományegyetemet, melynek kezdeti 11 (jelenleg 12) karának egyike lett az Állam- és Jogtudományi Kar.

Tuti menü